Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

24-12-2021

Nieuwsupdate – Editie 23

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Half december is Nederland opnieuw in lockdown gegaan, het kabinet heeft daarom besloten een aantal steumaatregelen te verlengen, dan wel opnieuw open te stellen. Ondernemers die in Q4 2021 en Q1 2022 minimaal 20% (dit was 30%) omzetverlies verwachten kunnen opnieuw de TVL aanvragen. Ook de loonsubsidie NOW is terug, met een aangepast maximum omzetverlies van 90% in plaats van 80%. Check ook altijd je gemeente en provincie voor regionale coronasteun.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

De eerder per 1 oktober 2021 gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met het vierde kwartaal 2021. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging noodzakelijk is. De verlenging geldt in ieder geval voor bijna alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt. Heb je niet eerder betalingsuitstel vanwege corona aangevraagd? Of heb je de eerder uitgestelde belastingschuld al (volledig) voldaan? Dan kun je voor de belastingen over het vierde kwartaal 2021 om uitstel vragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen dus ook onder het uitstel. 

De datum waarop je gaat terugbetalen zal naar nu wordt verwacht 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. In het eerste kwartaal van 2022 stuurt de Belastingdienst je een overzicht van de uitstaande belastingschuld. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Periode lage invorderingsrente is verlengd

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog tot 1 juli 2022 op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen 2021

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst voor het boekjaar 2021? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting. Je adviseur van O-twee helpt je hier indien nodig graag bij.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd.

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. De regeling was gesloten per 1 oktober 2021, maar het kabinet kondigde aan de regeling weer open te stellen. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Er waren reeds een aantal aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen, deze periodes zijn gesloten en aanvragen is niet meer mogelijk.

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat in de nieuwste regelingen omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt echter wel gerekend met 90%.

NOW-5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december van 2021 de NOW 5 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen ook een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Het aanvraagloket voor de voorschotten is tot en met 31 januari 2022 geopend.

NOW-6 (NIEUW)

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 is aangekondigd dat wegens de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen er een NOW-6 komt. De NOW-6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Op dit moment is nog niet exact bekend op welke datum het aanvraagloket precies opent. De planning is dat het aanvraagloket opent in de tweede helft van februari 2022. Daarna start de uitbetaling van de eerste voorschotten. In januari 2022 maakt het kabinet de voorwaarden voor de tegemoetkoming onder NOW-6 bekend. Wel is bekend dat het gaat om minimaal 20% en maximaal 90% omzetverlies en een vergoedingstarief van 85%.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Indien je gebruik hebt gemaakt van NOW-1 moest vóór 31 oktober 2021 een definitieve afrekening worden aangevraagd. Het merendeel van de ondernemers heeft dit gedaan. Een aantal ondernemers wachtte nog op het (verplicht) bij te voegen accountantsproduct en heeft aangegeven hierop nog te wachten. Deze ondernemers hebben via het UWV een link ontvangen waarmee uiterlijk 6 februari 2022 de aanvraag moet worden afgerond en het accountantsproduct beschikbaar moet zijn bij het UWV. Heb je na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet je het ontvangen voorschot volledig terugbetalen. Zorg dus dat je tijdig de definitieve aanvraag afrond via de van het UWV ontvangen link en het accountantsproduct beschikbaar stelt!

Heb je gebruik gemaakt van NOW-2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt. (LET OP, de nieuw aangekondigde NOW 6-regeling is hierin nog niet opgenomen)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

Omzetverliesdrempel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q4/2021) verlaagd

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het 4e kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het 4e kwartaal 2021. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet echter niet in.

Ondernemers die in Q4 2021 dus minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen meteen TVL aanvragen. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022. Na deze datum is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt eveneens vervangen door de TVL Q4 2021.

De TVL is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode. Het subsidiepercentage wordt voor de TVL Q4 2021 verhoogd van 85% naar 100%.

Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van
€ 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Vanaf 29 november 2021 ontvang je een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling. Je meldt vóór 12 januari 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Je gaat hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/tvl.

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.