Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

17-02-2022

Nieuwsupdate – Editie 24

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

Nederland lijkt weer geleidelijk ‘’van het slot” te gaan en diverse versoepelingen zijn inmiddels aangekondigd. De overheid maakt echter nog steeds geld vrij voor bedrijven die omzet mislopen of zijn misgelopen door de genomen coronamaatregelen. Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzet verliezen komen in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL Q1 2022). Ook De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW 6 (8e aanvraagperiode) is van kracht voor de eerste 3 maanden van 2022.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling Belastingdienst (wederom) verlengd

Het uitstel van betalingen van belastingen is verlengd tot en met 31 maart 2022. Het betalingsuitstel geldt voor de onderstaande belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt:

Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.

Heb je niet eerder betalingsuitstel vanwege corona aangevraagd? Of heb je de eerder uitgestelde belastingschuld al voldaan? Dan kun je tot en met 31 maart 2022 voor de belastingen over het eerste kwartaal 2022 om uitstel vragen.

De datum waarop je gaat terugbetalen zal 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. In het eerste kwartaal van 2022 stuurt de Belastingdienst je een overzicht van de uitstaande belastingschuld. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd, wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Periode lage invorderingsrente is verlengd

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog tot 1 juli 2022 op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen boekjaren 2021 en 2022

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst voor het boekjaar 2021 of 2022? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting. Je adviseur van O-twee helpt je hier indien nodig graag bij.

Vrijstelling ontvangen subsidiebedragen

Ontvangen subsidies op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting of wel over deze subsidiebedragen betaal je geen belasting. Deze vrijstelling geldt ook voor de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA). De ontvangen bedragen inzake de NOW-regelingen zijn wel belast en vallen dus niet onder deze vrijstelling.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De beoogde ingangsdatum van de wet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je zo tot eind 2023 (peildatum is namelijk 31 december 2023) om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leen je meer op de peildatum? Dan betaal je daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2022). Met dit wetsvoorstel wordt belastinguitstel door dga’s ontmoedigd.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW-6 (8e aanvraagperiode)

De NOW-6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Het aanvraagloket is inmiddels geopend, de aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 14 februari tot en met 13 april 2022 via UWV.

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de loonkosten voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 6 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 5. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85% en is het maximaal op te geven omzetverlies 90% (ook als je het omzetverlies schat tussen 90 en 100%). De referentiemaand voor de loonsom is echter oktober 2021. Ook is de omzetmeetperiode januari, februari, maart 2022 (hier kan dus niet, zoals in de NOW1-NOW4, een periode gekozen worden), voor starters gelden andere referentieomzet-periodes. De periode hangt af van de datum waarom de onderneming startte.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Het loket voor het aanvragen van een definitieve berekening NOW-1 is inmiddels gesloten.

Heb je gebruik gemaakt van NOW-2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q1/2022)

De TVL Q1 2022 is bedoeld voor alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemingen die zich na 31 december 2018 en voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK, gelden afwijkende referentiekwartalen. Ook ondernemers die eerder geen TVL hebben aangevraagd kunnen een aanvraag indienen. TVL aanvragen kan zodra de aanvraagperiode is opengesteld. Het is nog niet bekend wanneer TVL Q1 2022 opent. Het proces met de Europese Commissie is in gang gezet en TVL Q4 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. 

– Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2022, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig. Vraag het accountantsproduct op tijd aan, want afgifte hiervan kost tijd.

– Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

– Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van
€ 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021

Je ontvangt een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling TVL Q2 2021. Je meldt vóór 8 maart 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

De werkelijke omzet in de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 voor de vaststelling TVL Q3 2021 dien je vóór 2 april 2022 door te geven.

Je gaat hiervoor in beide gevallen naar https://mijn.rvo.nl/tvl.

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.