Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

29-11-2021

Nieuwsupdate – Editie 22

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Een aantal regelingen voor financiële tegemoetkoming is na de persconferentie van 26 november jongstleden door het kabinet verlengd. De NOW-regeling komt toch weer terug, bijzonder belastinguitstel is verlengd en de TVL opent binnenkort opnieuw voor ondernemers die minimaal 30% omzetverlies verwachten in Q4 2021. Check ook altijd je gemeente en provincie voor regionale coronasteun.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot eind dit jaar voor die ondernemers die reeds gebruikt maakten van de Bijzonder Uitstelregeling vanwege Corona. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De datum waarop je gaat terugbetalen zal naar nu wordt verwacht 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kun je onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden.

Normaal gesproken is deze vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon. Op het meerdere boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18% van toepassing.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. De regeling was gesloten per 1 oktober 2021, maar het kabinet kondigde op 26 november 2021 aan de regeling weer open te stellen. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Er waren reeds een aantal aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen, deze periodes zijn gesloten en aanvragen is niet meer mogelijk, maar het kabinet heeft besloten een zogenoemde NOW-5 regeling te gaan openen.

NOW-5 (NIEUW)

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december van 2021 de NOW 5 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. 

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Indien je gebruik hebt gemaakt van NOW 1 moest vóór 31 oktober 2021 een definitieve afrekening worden aangevraagd. Het merendeel van de ondernemers heeft dit gedaan. Een aantal ondernemers wachtte nog op het (verplicht) bij te voegen accountantsproduct en heeft aangegeven hierop nog te wachten. Deze ondernemers hebben via het UWV een link ontvangen waarmee uiterlijk 6 februari 2022 de aanvraag moet worden afgerond en het accountantsproduct beschikbaar moet zijn bij het UWV. Heb je na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet je het ontvangen voorschot volledig terugbetalen. Zorg dus dat je tijdig de definitieve aanvraag afrond via de van het UWV ontvangen link en het accountantsproduct beschikbaar stelt!

Heb je gebruik gemaakt van NOW 2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt. (LET OP, de nieuw aangekondigde NOW 5-regeling is hierin nog niet opgenomen)

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q4/2021) komt terug en subsidiepercentage wordt verhoogd

Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw TVL aanvragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt eveneens vervangen door de TVL Q4 2021. De TVL is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode. Het subsidiepercentage wordt voor de TVL Q4 2021 verhoogd van 85% naar 100%. Ook ondernemers die niet eerder TVL hebben aangevraagd kunnen TVL aanvragen. Zodra de subsidie is uitgewerkt en goedgekeurd door de Europese Commissie én de minister van EZK, opent de regeling. Het doel is om dit zo snel mogelijk te doen.

Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Vanaf 29 november 2021 ontvang je een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling. Je meldt vóór 12 januari 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Je gaat hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl   .

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.