Maatregelen overheid in verband met Coronavirus

21-06-2021

Nieuwsupdate – Editie 20

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag van een regeling.

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kun je tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je een aanvraag indienen voor verlenging. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.

Als je aan de voorwaarden voldoet mag je de opgelopen betalingsachterstand terugbetalen in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

TIP! Grijp dus niet naast deze betalingsregeling en vraag uiterlijk op 30 juni 2021 om (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling.

Er zijn twee soorten bijzonder betalingsuitstel goedgekeurd. Dit betreft gewoon bijzonder uitstel voor een periode van drie maanden en aansluitend daarop verlengd bijzonder uitstel voor een periode langer dan drie maanden. Voor deze laatste categorie gelden wel aanvullende voorwaarden.

Zowel gewoon bijzonder betalingsuitstel als verlengd bijzonder betalingsuitstel kunnen worden aangevraagd tot 1 juli 2021.

Heb je bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verkregen voor een periode van 3 maanden en loopt dit af vóór 1 juli 2021, vraag dan nog vóór 1 juli verlenging van het bijzonder uitstel aan als je verwacht dat nieuwe achterstanden op betalingsverplichtingen ontstaan.

Is reeds verlenging van bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verkregen voor bestaande betalingsverplichtingen die vóór 1 juli 2021 ontstaan, is verlenging niet noodzakelijk.

Dit betekent derhalve dat als je bijzonder uitstel van betaling hebt verkregen voor 3 maanden en deze termijn loopt af op 24 juni aanstaande, je formeel vanaf dat moment weer aan je betalingsverplichtingen moet voldoen. Het is dus verstandig om dan verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen.

Vanaf 1 juli 2021 krijgen belastingplichtigen die van de bijzonder uitstel van betalingsregeling gebruik maken of maakten een brief van de Belastingdienst over de hoogte van de belastingschuld die onder de betalingsregeling valt. Deze belastingschuld kan worden afgelost van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

TIP! Let op, de betalingsregeling van 60 maanden vanaf 1 oktober 2022 geldt alleen voor die belastingen waarvoor (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021, wat gebeurt er na deze datum?

Na de laatste dag van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moet je weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat je alle belastingen waarvoor je na die datum aangifte doet, ook weer op tijd moet betalen.

Concreet betekent dit dat je de aangifte loonheffingen over juni 2021 en de aangifte omzetbelasting over juni of het 2e kwartaal 2021, naast tijdig dient aan te geven ook tijdig dient te betalen. Dit is belangrijk, want doe je dit niet zal tevens de betalingsregeling voor je ‘corona’-belastingschuld komen te vervallen.

Kabinet zet steunmaatregelen voor banen en economie door in het 3e kwartaal van 2021 waaronder NOW en TVL

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over. Wat wij vooral nogmaals in herinnering willen roepen zijn de verplichtingen.

Momenteel kan NOW 3.3. (5e aanvraagperiode) worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2021. De rekenmethodiek is hetzelfde als voor NOW 3.2. (4e aanvraagperiode). Peildatum loonsom is juni 2020, omzetdalingsperiode moet aansluiten op de aanvraag van de vorige periode. Is het de eerste aanvraag dan vangt de omzetdalingsperiode van drie maanden aan op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021.

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Inmiddels heeft het kabinet besloten de NOW 3 door te laten lopen tot 30 september 2021. De 3e en 4e aanvraagperiode zijn reeds gesloten, de 5e aanvraagperiode sluit zoals hierboven gemeld op 30 juni 2021.

Voor de 6e aanvraagperiode kun je nog geen aanvraag doen, naar verwachting zal het (digitale) loket hiervoor op 5 juli aanstaande open gaan en op 30 september 2021 sluiten. De tegemoetkoming zal zijn voor de maanden juli, augustus en september 2021 en zal, indien ook voor de 5 aanvraagperiode tegemoetkoming is gevraagd, daarop moeten aansluiten. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor deze periode zal worden uitgegaan van de loonsom van februari 2021.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Overzicht aanvraagperiodes NOW
Overzicht aanvraagperiodes NOW – UWV

Download schema (pdf)

Tot slot nog even het volgende. Een definitieve afrekening voor de NOW 1 kan tot en met 31 oktober 2021 worden aangevraagd, de definitieve afrekening van NOW 2 tot en met 5 januari 2022.

Om de administratieve lasten en verplichtingen voor de ondernemers/ondernemingen enigszins te verlichten zijn vanaf NOW 3 aanvragen de grenzen van de hoogte van de ontvangen subsidie en welke type verklaring je nodig hebt van je accountant verruimd. Laat je hier goed over informeren/adviseren.

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 1.200.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming.

De (verlengde) TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. De TVL 1 en TVL Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Aanvragen kan naar verwachting in de tweede helft van juni 2021, op dit moment is nog niet exact bekend wanneer het (digitale) loket opengaat. TVL Q3 2021loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het is nog niet bekend wanneer TVL Q3 2021 opengaat.

Via de adviestool TVL op de site van RVO.nl kan worden nagegaan voor welke SBI-codes TVL kan worden aangevraagd.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde, bijvoorbeeld je accountant, laten aanvragen. 

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen mogelijk veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. 

Maatregelen rondom loonheffingen

De eerder genomen maatregelen voor de loonheffingen zijn verlengd. Nog even kort de opsomming welke dit ook al weer zijn:

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Versoepeling urencriterium

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet je dan voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming. Door de coronacrisis kun je in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou je niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag je er voor je aangifte inkomstenbelasting 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.

O-twee Dordrecht
Albert Cuypsingel 268
3311 HK Dordrecht
Route

O-twee Culemborg
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Route

O-twee Ede
Keesomstraat 44
6716 AB Ede
Route

Heb je een vraag voor ons?

Niet twijfelen,
Neem contact met ons op.