Email disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. O-twee Accountants staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. O-twee Accountants kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen.  Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. E-mail wordt door O-twee Accountants nooit gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

O-twee Accountants B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 11045391 / O-twee Audit B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24491359 / O-twee Corporate Finance B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 77748395