Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden.

Los bouw- en grasland

De nieuwe pachtnormen 2022 voor los bouw- en grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van grote en middelgrote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2016 tot en met 2020, de pachtnormen 2021 op basis van de jaren 2015 tot en met 2019. 

Voor de akkerbouw was het jaar 2015 landelijk gezien een jaar met een bovengemiddeld inkomen. In de berekende grondbeloning zijn de uitkomsten van 2015 vervangen door die van 2020, waarin de akkerbouw gemiddeld een lager inkomen boekte. Maar achter deze gemiddelden gaan regionale verschillen schuil die onder meer samenhangen met productieomstandigheden, bouwplan, bedrijfsgroottestructuur en marktomstandigheden. In de melkveehouderij werd in 2020 gemiddeld een iets hoger inkomen geboekt. Ook in de melkveehouderij zijn er regionale verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen, maar minder uitgesproken dan in de akkerbouw. De pachtnormen 2022 zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2021. De daling is het grootst voor het Zuidwestelijk akkerbouwgebied (23%). In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen 2022 hoger dan die van 2021. De stijging is het grootst in het Centraal veehouderijgebied (17%) en het Hollands/Utrechts weidegebied (12%).

Los tuinland

De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 13% naar € 5.094 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 19% naar € 3.598 per hectare. 

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,79%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2017-2021.

Agrarische woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 stijgt met het percentage volgens het huurprijsbeleid woonruimte. De maximale pachtverhoging per 1 juli 2022 bedraagt 2,3% (inflatie van 1 december 2020 tot 1 december 2021).

Aanpassing pachtprijzen

De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Bron: Overig | overig | 14-06-2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin de betrokkene bestuurder is of was. De aansprakelijkheid voor deze belastingschulden eindigt niet als de betrokkene geen bestuurder meer is of als de vennootschap wordt ontbonden. Dat geldt ook indien de voormalige bestuurder na de ontbinding wordt belast met de vereffening van het vermogen van de vennootschap. In dat geval kan hij onder voorwaarden aansprakelijk zijn voor alle (andere) rijksbelastingen die de vennootschap verschuldigd is of na ontbinding wordt. Deze mogelijkheid verhindert een aansprakelijkstelling op grond van zijn bestuurderschap niet.

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag over de aansprakelijkheid van een gewezen bestuurder van een vof vernietigd. Het hof heeft in zijn uitspraak geen afzonderlijke overwegingen gewijd aan de aansprakelijkheid van de bestuurder voor de bijkomende bedragen. Het heeft daarmee blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of zijn uitspraak niet naar behoren gemotiveerd.

De Hoge Raad merkt op dat voor een belastingschuld geldt dat een bestuurder niet aansprakelijk is voor zover hij bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat de belasting niet is voldaan. Ten aanzien van de bijkomende bedragen dient de ontvanger te stellen en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen dat het verschuldigd worden van die bedragen aan de aansprakelijke bestuurder is te wijten. Hof Amsterdam dient de zaak nu verder te behandelen.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2022766, 20/01702 | 26-05-2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het betreft onder meer uitkeringen op grond van de AOW, Anw, Wajong, WW, WIA en ZW. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. 

AOW

  Gehuwden/samenwonenden  Alleenstaanden 
Per maand € 887,77 € 1.308,56
Vakantie-uitkering € 49,51  € 69,30
Totaal € 937,28 € 1.377,86

Deze bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38 bruto per maand.

WW, WIA, WAO, ZW en maximumdagloon 

Per 1 juli 2022 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 1,81%. Per die datum wordt het maximumdagloon verhoogd van € 228,76 naar € 232,90 bruto.

Anw

  Alleenstaanden Verzorgingsuitkering Wezenuitkering tot 10 jaar Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
Per maand € 1.280,83  € 804,64 € 409,87 € 614,80 € 819,73
Vakantie-uitkering € 85,93 € 61,38 € 27,50 € 41,25 € 55,00
Totaal € 1.366,76 € 866,02 € 437,37 € 656,05 € 874,73

Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,90 bruto per maand.

Kinderbijslag

Ook de bedragen van de kinderbijslag gaan omhoog. Per 1 juli 2022 zijn de bedragen als volgt:

Leeftijd kind Bedrag
0 t/m 5 jaar € 249,31
6 t/m 11 jaar € 302,74
12 t/m 17 jaar € 356,16
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 14-06-2022

Nieuwsupdate – Editie 24

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

Nederland lijkt weer geleidelijk ‘’van het slot” te gaan en diverse versoepelingen zijn inmiddels aangekondigd. De overheid maakt echter nog steeds geld vrij voor bedrijven die omzet mislopen of zijn misgelopen door de genomen coronamaatregelen. Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzet verliezen komen in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL Q1 2022). Ook De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW 6 (8e aanvraagperiode) is van kracht voor de eerste 3 maanden van 2022.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling Belastingdienst (wederom) verlengd

Het uitstel van betalingen van belastingen is verlengd tot en met 31 maart 2022. Het betalingsuitstel geldt voor de onderstaande belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt:

Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.

Heb je niet eerder betalingsuitstel vanwege corona aangevraagd? Of heb je de eerder uitgestelde belastingschuld al voldaan? Dan kun je tot en met 31 maart 2022 voor de belastingen over het eerste kwartaal 2022 om uitstel vragen.

De datum waarop je gaat terugbetalen zal 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. In het eerste kwartaal van 2022 stuurt de Belastingdienst je een overzicht van de uitstaande belastingschuld. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd, wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Periode lage invorderingsrente is verlengd

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog tot 1 juli 2022 op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen boekjaren 2021 en 2022

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst voor het boekjaar 2021 of 2022? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting. Je adviseur van O-twee helpt je hier indien nodig graag bij.

Vrijstelling ontvangen subsidiebedragen

Ontvangen subsidies op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting of wel over deze subsidiebedragen betaal je geen belasting. Deze vrijstelling geldt ook voor de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA). De ontvangen bedragen inzake de NOW-regelingen zijn wel belast en vallen dus niet onder deze vrijstelling.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De beoogde ingangsdatum van de wet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heb je zo tot eind 2023 (peildatum is namelijk 31 december 2023) om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leen je meer op de peildatum? Dan betaal je daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2022). Met dit wetsvoorstel wordt belastinguitstel door dga’s ontmoedigd.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW-6 (8e aanvraagperiode)

De NOW-6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Het aanvraagloket is inmiddels geopend, de aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 14 februari tot en met 13 april 2022 via UWV.

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de loonkosten voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 6 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 5. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85% en is het maximaal op te geven omzetverlies 90% (ook als je het omzetverlies schat tussen 90 en 100%). De referentiemaand voor de loonsom is echter oktober 2021. Ook is de omzetmeetperiode januari, februari, maart 2022 (hier kan dus niet, zoals in de NOW1-NOW4, een periode gekozen worden), voor starters gelden andere referentieomzet-periodes. De periode hangt af van de datum waarom de onderneming startte.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Het loket voor het aanvragen van een definitieve berekening NOW-1 is inmiddels gesloten.

Heb je gebruik gemaakt van NOW-2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q1/2022)

De TVL Q1 2022 is bedoeld voor alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemingen die zich na 31 december 2018 en voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK, gelden afwijkende referentiekwartalen. Ook ondernemers die eerder geen TVL hebben aangevraagd kunnen een aanvraag indienen. TVL aanvragen kan zodra de aanvraagperiode is opengesteld. Het is nog niet bekend wanneer TVL Q1 2022 opent. Het proces met de Europese Commissie is in gang gezet en TVL Q4 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. 

– Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2022, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig. Vraag het accountantsproduct op tijd aan, want afgifte hiervan kost tijd.

– Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

– Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van
€ 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021

Je ontvangt een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling TVL Q2 2021. Je meldt vóór 8 maart 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

De werkelijke omzet in de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 voor de vaststelling TVL Q3 2021 dien je vóór 2 april 2022 door te geven.

Je gaat hiervoor in beide gevallen naar https://mijn.rvo.nl/tvl.

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Nieuwsupdate – Editie 23

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Half december is Nederland opnieuw in lockdown gegaan, het kabinet heeft daarom besloten een aantal steumaatregelen te verlengen, dan wel opnieuw open te stellen. Ondernemers die in Q4 2021 en Q1 2022 minimaal 20% (dit was 30%) omzetverlies verwachten kunnen opnieuw de TVL aanvragen. Ook de loonsubsidie NOW is terug, met een aangepast maximum omzetverlies van 90% in plaats van 80%. Check ook altijd je gemeente en provincie voor regionale coronasteun.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

De eerder per 1 oktober 2021 gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met het vierde kwartaal 2021. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging noodzakelijk is. De verlenging geldt in ieder geval voor bijna alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt. Heb je niet eerder betalingsuitstel vanwege corona aangevraagd? Of heb je de eerder uitgestelde belastingschuld al (volledig) voldaan? Dan kun je voor de belastingen over het vierde kwartaal 2021 om uitstel vragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen dus ook onder het uitstel. 

De datum waarop je gaat terugbetalen zal naar nu wordt verwacht 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. In het eerste kwartaal van 2022 stuurt de Belastingdienst je een overzicht van de uitstaande belastingschuld. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Periode lage invorderingsrente is verlengd

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog tot 1 juli 2022 op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen 2021

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst voor het boekjaar 2021? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting. Je adviseur van O-twee helpt je hier indien nodig graag bij.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd.

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. De regeling was gesloten per 1 oktober 2021, maar het kabinet kondigde aan de regeling weer open te stellen. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Er waren reeds een aantal aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen, deze periodes zijn gesloten en aanvragen is niet meer mogelijk.

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat in de nieuwste regelingen omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt echter wel gerekend met 90%.

NOW-5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december van 2021 de NOW 5 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen ook een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Het aanvraagloket voor de voorschotten is tot en met 31 januari 2022 geopend.

NOW-6 (NIEUW)

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 is aangekondigd dat wegens de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen er een NOW-6 komt. De NOW-6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Op dit moment is nog niet exact bekend op welke datum het aanvraagloket precies opent. De planning is dat het aanvraagloket opent in de tweede helft van februari 2022. Daarna start de uitbetaling van de eerste voorschotten. In januari 2022 maakt het kabinet de voorwaarden voor de tegemoetkoming onder NOW-6 bekend. Wel is bekend dat het gaat om minimaal 20% en maximaal 90% omzetverlies en een vergoedingstarief van 85%.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Indien je gebruik hebt gemaakt van NOW-1 moest vóór 31 oktober 2021 een definitieve afrekening worden aangevraagd. Het merendeel van de ondernemers heeft dit gedaan. Een aantal ondernemers wachtte nog op het (verplicht) bij te voegen accountantsproduct en heeft aangegeven hierop nog te wachten. Deze ondernemers hebben via het UWV een link ontvangen waarmee uiterlijk 6 februari 2022 de aanvraag moet worden afgerond en het accountantsproduct beschikbaar moet zijn bij het UWV. Heb je na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet je het ontvangen voorschot volledig terugbetalen. Zorg dus dat je tijdig de definitieve aanvraag afrond via de van het UWV ontvangen link en het accountantsproduct beschikbaar stelt!

Heb je gebruik gemaakt van NOW-2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt. (LET OP, de nieuw aangekondigde NOW 6-regeling is hierin nog niet opgenomen)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

Omzetverliesdrempel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q4/2021) verlaagd

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het 4e kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het 4e kwartaal 2021. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet echter niet in.

Ondernemers die in Q4 2021 dus minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen meteen TVL aanvragen. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022. Na deze datum is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt eveneens vervangen door de TVL Q4 2021.

De TVL is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode. Het subsidiepercentage wordt voor de TVL Q4 2021 verhoogd van 85% naar 100%.

Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van
€ 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Vanaf 29 november 2021 ontvang je een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling. Je meldt vóór 12 januari 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Je gaat hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/tvl.

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Coalitieakkoord
Coalitieakkoord 2021 – 2025

Op 15 december 2021 hebben fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU) het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. In dit bericht een kleine greep uit de fiscale maatregelen die hieraan kunnen worden ontleend:

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het gepubliceerde coalitieakkoord, naam dan contact op met mr. Karin Heijkoop AA, Senior Belastingadviseur bij O-twee.

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer gewijzigd. Doel van het wetsvoorstel is de Nederlandse dividendbelastingclaim op de winstreserves van een vennootschap zoveel mogelijk zeker te stellen wanneer een vennootschap Nederland verlaat. Dat gebeurt door het opleggen van een aanslag dividendbelasting aan een in Nederland gevestigde vennootschap die vertrekt naar een kwalificerende staat. Deze vennootschap wordt geacht voor de zetelverplaatsing al haar winstreserves te hebben uitgekeerd, voor zover deze meer bedragen dan € 50 miljoen. Op het wetsvoorstel is veel kritiek gekomen. Die kritiek is aanleiding geweest om het wetsvoorstel nog eens grondig te bezien. De belangrijkste aanpassingen zijn:

De voorgestelde inhoudingsvrijstelling voor bepaalde portfolio-aandeelhouders moet het risico beperken dat de exit-heffing door de rechter in strijd wordt geacht met door Nederland gesloten belastingverdragen.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 35 523 | 07-12-2021

Nieuwsupdate – Editie 22

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Een aantal regelingen voor financiële tegemoetkoming is na de persconferentie van 26 november jongstleden door het kabinet verlengd. De NOW-regeling komt toch weer terug, bijzonder belastinguitstel is verlengd en de TVL opent binnenkort opnieuw voor ondernemers die minimaal 30% omzetverlies verwachten in Q4 2021. Check ook altijd je gemeente en provincie voor regionale coronasteun.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot eind dit jaar voor die ondernemers die reeds gebruikt maakten van de Bijzonder Uitstelregeling vanwege Corona. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De datum waarop je gaat terugbetalen zal naar nu wordt verwacht 1 oktober 2022 blijven. Je krijgt vanaf deze datum 60 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. Eerder aflossen is ook mogelijk, indien dit vóór 1 oktober 2022 gebeurd wordt de maandelijkse termijn naar beneden bijgesteld.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Zijn de diverse regelingen naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kun je onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden.

Normaal gesproken is deze vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon. Op het meerdere boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18% van toepassing.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. De regeling was gesloten per 1 oktober 2021, maar het kabinet kondigde op 26 november 2021 aan de regeling weer open te stellen. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Er waren reeds een aantal aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen, deze periodes zijn gesloten en aanvragen is niet meer mogelijk, maar het kabinet heeft besloten een zogenoemde NOW-5 regeling te gaan openen.

NOW-5 (NIEUW)

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december van 2021 de NOW 5 aanvragen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. 

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Een aantal NOW aanvraagperiodes zijn inmiddels afgelopen en moeten definitief worden afgerekend. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland.

Indien je gebruik hebt gemaakt van NOW 1 moest vóór 31 oktober 2021 een definitieve afrekening worden aangevraagd. Het merendeel van de ondernemers heeft dit gedaan. Een aantal ondernemers wachtte nog op het (verplicht) bij te voegen accountantsproduct en heeft aangegeven hierop nog te wachten. Deze ondernemers hebben via het UWV een link ontvangen waarmee uiterlijk 6 februari 2022 de aanvraag moet worden afgerond en het accountantsproduct beschikbaar moet zijn bij het UWV. Heb je na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet je het ontvangen voorschot volledig terugbetalen. Zorg dus dat je tijdig de definitieve aanvraag afrond via de van het UWV ontvangen link en het accountantsproduct beschikbaar stelt!

Heb je gebruik gemaakt van NOW 2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij het UWV.

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt. (LET OP, de nieuw aangekondigde NOW 5-regeling is hierin nog niet opgenomen)

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q4/2021) komt terug en subsidiepercentage wordt verhoogd

Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw TVL aanvragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt eveneens vervangen door de TVL Q4 2021. De TVL is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode. Het subsidiepercentage wordt voor de TVL Q4 2021 verhoogd van 85% naar 100%. Ook ondernemers die niet eerder TVL hebben aangevraagd kunnen TVL aanvragen. Zodra de subsidie is uitgewerkt en goedgekeurd door de Europese Commissie én de minister van EZK, opent de regeling. Het doel is om dit zo snel mogelijk te doen.

Derdenverklaring en accountantsproduct

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021, heb je in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig.

Derdenverklaring: bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als je onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en je vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, dan heb je bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij je aanvraag voeg je een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heb je (naast de eventuele derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Accountantsproduct: bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Doe je een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet je bij de aanvraag en de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct. Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan. Bij de vaststelling moet je de werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 doorgeven. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en de vaststelling worden toegevoegd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Vanaf 29 november 2021 ontvang je een verzoek om de werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling. Je meldt vóór 12 januari 2022 de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Je gaat hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl   .

Vaak heeft RVO het formulier al voor je ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet je de werkelijke omzetgegevens nog invullen of wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Nieuwsupdate – Editie 21

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag of afrekening van een regeling.

De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Eind september 2021 stoppen de meeste financiële regelingen. Enkele regelingen lopen langer door.

Belastingmaatregelen

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. Als je aan de voorwaarden voldoet mag je de opgelopen betalingsachterstand terugbetalen in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Is een betalingsregeling naar verwachting niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft specifieke wetgeving waarbij een gedegen (juridisch) advies en een goede voorbereiding van het traject noodzakelijk is. Mocht dit van toepassing lijken, laat je dan (juridisch) adviseren.

Let op: nieuwe belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet je weer voor de aangegeven datum betalen. Dit is belangrijk, want doe je dit niet zal tevens de betalingsregeling voor je ‘corona’-belastingschuld komen te vervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021 of de aangifte loonheffingen over september 2021.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn is in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 januari 2022 tijdelijk van 4% naar bijna 0% gegaan. Dit geldt voor alle belastingschulden. De invorderingsrente gaat op 1 januari 2022 naar 1% en stijgt daarna stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 januari 2024.

Als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen is tot 1 januari 2022 verlengd

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is nogmaals verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kun je onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden.

Normaal gesproken is deze vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon. Op het meerdere boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18% van toepassing.

Steunmaatregelen voor banen
en economie waaronder NOW en TVL

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over.

Momenteel kan NOW 3.4. (6e aanvraagperiode) nog worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2021. De tegemoetkoming zal zijn voor de maanden juli, augustus en september 2021 en zal, indien ook voor de 5 aanvraagperiode tegemoetkoming is gevraagd, daarop moeten aansluiten. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor deze periode zal worden uitgegaan van de loonsom van februari 2021.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Verplichtingen werkgever

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Tot slot nog even het volgende. Een definitieve afrekening voor de NOW 1 kan tot en met 31 oktober 2021 worden aangevraagd, de definitieve afrekening van NOW 2 tot en met 5 januari 2022.

Zoals uit het schema van het UWV blijkt, dient in sommige gevallen de aanvraag tot definitieve afrekening vergezeld te gaan van een accountantsproduct.

Wilt u een definitieve berekening aanvragen voor NOW 1, maar wacht u nog op een accountantsverklaring of derdenverklaring? Doe ook dan uiterlijk 31 oktober 2021 uw aanvraag! Doet u dit niet moet u het ontvangen voorschot volledig terugbetalen.

Tijdens uw aanvraag volgt u dan deze stappen:

Als u het vinkje heeft gezet, ontvangt u binnen 10 dagen een bevestigingsmail van het UWV op het e-mailadres dat u in de aanvraag heeft opgegeven. Hierin staat ook een link naar het formulier. Die link kunt u gebruiken tot en met 6 februari 2022. Doet u voor meerdere loonheffingennummers een aanvraag? Dan ontvangt u 1 bevestigingsmail.

Zodra u de accountantsverklaring of derdenverklaring heeft ontvangen, doet u de aanvraag opnieuw via de link in de betreffende mail. Heeft u na 6 februari 2022 op deze wijze nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet u het ontvangen voorschot volledig terugbetalen.

TIP. Start te allen tijde uw aanvraag tot definitieve afrekening NOW 1 op vóór 31 oktober 2021 ook als u nog wacht op een accountantsproduct.

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming. TVL geldt ook voor gedupeerde ondernemers van de wateroverlast.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 geldt de TVL Q3 2021. De aanvraagperiode voor TVL Q3 2021 loopt van 31 augustus tot 26 oktober 2021, 17.00 uur. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Het subsidiepercentage voor TVL Q3 2021 is 100%.

Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020. De maximale subsidie voor grote bedrijven is in Q3 600.000 euro.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde, bijvoorbeeld je accountant, laten aanvragen. 

Na afloop van een subsidieperiode wordt naar de werkelijke omzet gevraagd, de zogenoemde vaststelling. Hiervoor wordt een e-mail ontvangen met de vraag de werkelijke omzet door te geven. De deadline voor de vaststelling van TVL Q1 2021 sluit op 12 november 2021. Dit was eigenlijk 1 oktober 2021. Ondernemers hebben dus langer de tijd om de omzetgegevens aan te leveren.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer (vanaf TVL Q1 2021), dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant nodig.

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen mogelijk veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. 

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Nieuwsupdate – Editie 20

Hierbij weer een update rondom de genomen en geldende ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met de coronapandemie. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Nogmaals benadrukken wij: laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag van een regeling.

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Ben je ondernemer en heeft je bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kun je tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je een aanvraag indienen voor verlenging. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.

Als je aan de voorwaarden voldoet mag je de opgelopen betalingsachterstand terugbetalen in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

TIP! Grijp dus niet naast deze betalingsregeling en vraag uiterlijk op 30 juni 2021 om (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling.

Er zijn twee soorten bijzonder betalingsuitstel goedgekeurd. Dit betreft gewoon bijzonder uitstel voor een periode van drie maanden en aansluitend daarop verlengd bijzonder uitstel voor een periode langer dan drie maanden. Voor deze laatste categorie gelden wel aanvullende voorwaarden.

Zowel gewoon bijzonder betalingsuitstel als verlengd bijzonder betalingsuitstel kunnen worden aangevraagd tot 1 juli 2021.

Heb je bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verkregen voor een periode van 3 maanden en loopt dit af vóór 1 juli 2021, vraag dan nog vóór 1 juli verlenging van het bijzonder uitstel aan als je verwacht dat nieuwe achterstanden op betalingsverplichtingen ontstaan.

Is reeds verlenging van bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verkregen voor bestaande betalingsverplichtingen die vóór 1 juli 2021 ontstaan, is verlenging niet noodzakelijk.

Dit betekent derhalve dat als je bijzonder uitstel van betaling hebt verkregen voor 3 maanden en deze termijn loopt af op 24 juni aanstaande, je formeel vanaf dat moment weer aan je betalingsverplichtingen moet voldoen. Het is dus verstandig om dan verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen.

Vanaf 1 juli 2021 krijgen belastingplichtigen die van de bijzonder uitstel van betalingsregeling gebruik maken of maakten een brief van de Belastingdienst over de hoogte van de belastingschuld die onder de betalingsregeling valt. Deze belastingschuld kan worden afgelost van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

TIP! Let op, de betalingsregeling van 60 maanden vanaf 1 oktober 2022 geldt alleen voor die belastingen waarvoor (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021, wat gebeurt er na deze datum?

Na de laatste dag van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moet je weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat je alle belastingen waarvoor je na die datum aangifte doet, ook weer op tijd moet betalen.

Concreet betekent dit dat je de aangifte loonheffingen over juni 2021 en de aangifte omzetbelasting over juni of het 2e kwartaal 2021, naast tijdig dient aan te geven ook tijdig dient te betalen. Dit is belangrijk, want doe je dit niet zal tevens de betalingsregeling voor je ‘corona’-belastingschuld komen te vervallen.

Kabinet zet steunmaatregelen voor banen en economie door in het 3e kwartaal van 2021 waaronder NOW en TVL

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. Wij informeerden hier al eerder over. Wat wij vooral nogmaals in herinnering willen roepen zijn de verplichtingen.

Momenteel kan NOW 3.3. (5e aanvraagperiode) worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2021. De rekenmethodiek is hetzelfde als voor NOW 3.2. (4e aanvraagperiode). Peildatum loonsom is juni 2020, omzetdalingsperiode moet aansluiten op de aanvraag van de vorige periode. Is het de eerste aanvraag dan vangt de omzetdalingsperiode van drie maanden aan op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021.

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Inmiddels heeft het kabinet besloten de NOW 3 door te laten lopen tot 30 september 2021. De 3e en 4e aanvraagperiode zijn reeds gesloten, de 5e aanvraagperiode sluit zoals hierboven gemeld op 30 juni 2021.

Voor de 6e aanvraagperiode kun je nog geen aanvraag doen, naar verwachting zal het (digitale) loket hiervoor op 5 juli aanstaande open gaan en op 30 september 2021 sluiten. De tegemoetkoming zal zijn voor de maanden juli, augustus en september 2021 en zal, indien ook voor de 5 aanvraagperiode tegemoetkoming is gevraagd, daarop moeten aansluiten. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor deze periode zal worden uitgegaan van de loonsom van februari 2021.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Overzicht aanvraagperiodes NOW
Overzicht aanvraagperiodes NOW – UWV

Download schema (pdf)

Tot slot nog even het volgende. Een definitieve afrekening voor de NOW 1 kan tot en met 31 oktober 2021 worden aangevraagd, de definitieve afrekening van NOW 2 tot en met 5 januari 2022.

Om de administratieve lasten en verplichtingen voor de ondernemers/ondernemingen enigszins te verlichten zijn vanaf NOW 3 aanvragen de grenzen van de hoogte van de ontvangen subsidie en welke type verklaring je nodig hebt van je accountant verruimd. Laat je hier goed over informeren/adviseren.

Uit de definitieve afrekening kan blijken dat je (een deel van) de ontvangen NOW moet terugbetalen. Mocht je dat niet in 1 keer kunnen terugbetalen, is een betalingsregeling mogelijk. Je mag dan het bedrag in maandelijkse termijnen terugbetalen.

TIP! Let op, je kunt pas een betalingsregeling afspreken nadat je van het UWV een beslissing hebt ontvangen op de aanvraag van de definitieve afrekening. Daarnaast is het wellicht wenselijk dat, als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere omstandigheden in de hoogte van de loonsom in de referentiemaand (dat is voor NOW-1 de maand januari 2020 en NOW-2 de maand maart 2020), er bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve afrekening. Laat je hierover informeren.

TVL regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 1.200.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming.

De (verlengde) TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. De TVL 1 en TVL Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Aanvragen kan naar verwachting in de tweede helft van juni 2021, op dit moment is nog niet exact bekend wanneer het (digitale) loket opengaat. TVL Q3 2021loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het is nog niet bekend wanneer TVL Q3 2021 opengaat.

Via de adviestool TVL op de site van RVO.nl kan worden nagegaan voor welke SBI-codes TVL kan worden aangevraagd.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde, bijvoorbeeld je accountant, laten aanvragen. 

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen mogelijk veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. 

Maatregelen rondom loonheffingen

De eerder genomen maatregelen voor de loonheffingen zijn verlengd. Nog even kort de opsomming welke dit ook al weer zijn:

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Versoepeling urencriterium

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet je dan voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming. Door de coronacrisis kun je in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou je niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag je er voor je aangifte inkomstenbelasting 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Nieuwsupdate – Editie 19

Hierbij tref je weer een update aan rondom de genomen ondersteuningsmaatregelen door de overheid in verband met het coronavirus. Er is veel informatie te vinden op diverse websites over de reeds genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kun je zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites. In onze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen en updates onder de aandacht. Laat je vooral goed adviseren bij de aanvraag van een regeling.

Bijzonder Uitstel van betaling belastingdienst

Indien je bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd bij de belastingdienst vanwege corona gaat vanaf 1 oktober 2021 het aflossen beginnen over een termijn van 36 maanden. Voor de duidelijkheid nog even een schema wat de belastingdienst heeft gepubliceerd. In dit schema staan drie situaties rondom het bijzonder uitstel, met daarachter wat dit voor jou betekent.

Download schema (pdf)

Let erop, dat als je nieuwe aanslagen nog niet kunt betalen, je het uitstel van betaling voor deze aanslagen moet verlengen. Dit uitstel geldt dan vervolgens weer drie maanden. Alle aanslagen die in die drie maanden binnen komen vallen dan automatisch in het uitstel. Dit kan tot 1 juli 2021. Hierbij geldt het volgende:

1 – Indien je eerder een aanvraag voor uitstel hebt gedaan en je hebt de schulden inmiddels betaald, dan wordt de aanvraag voor uitstel toch gezien als een verlenging van het uitstel.

2 – Indien de verlenging aangevraagd wordt op een aanslag met een bedrag van < € 20.000 maar in de drie maanden daarna loopt de totale schuld op boven de € 20.000,-, geldt toch de grens van die ene aanslag die er ligt, voor de beoordeling van het toezenden van extra stukken (zoals een prognose). In dit geval betekent het dus dat extra stukken niet nodig zijn, aangezien op moment van verlenging de aanslag onder de € 20.000 is.

NOW regelingen

Het UWV heeft een duidelijk schema opgesteld met alle voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen, verkrijgen en afrekenen van de NOW subsidie. In december van afgelopen jaar informeerden wij hier al over. Wat wij vooral in herinnering willen roepen zijn de verplichtingen. De rekenmethodiek voor de volgende aanvraagperiode (NOW 5, loket is naar verwachting open vanaf 17 mei 2021) is hetzelfde als de vorige (NOW 4). Peildatum loonsom is juni 2020, omzetdalingsperiode moet aansluiten op de aanvraag van de vorige periode. Is het de eerste aanvraag dan vangt de omzetdalingsperiode van drie maanden aan op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. De omzetdaling wordt nog gemeten ten opzichte van de omzet 2019.

Vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) heeft de werkgever de volgende verplichtingen:

Voor de volledigheid hierbij nogmaals het schema, hierin staat kort samengevat wat iedere regeling inhoudt.

Download schema (pdf)

Tot slot nog even het volgende. De termijn voor het indienen van de definitieve afrekening voor de NOW 1 aanvraag is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie en of de concernregeling van toepassing is of niet, bepaalt welk type verklaring je nodig hebt van je accountant. Laat je hier goed over adviseren.

Maatregelen rondom loonheffingen

De eerder genomen maatregelen voor de loonheffingen zijn verlengd. Nog even kort de opsomming welke dit ook al weer zijn:

TOGS en TVL zijn onbelast

Als je een uitkering hebt ontvangen op grond van de TOGS, de eenmalige uitkering van € 4.000,- als Tegemoetkoming voor Getroffen Sectoren, dan is deze uitkering onbelast. Dit geldt eveneens voor de ontvangen TVL subsidie (tegemoetkoming vaste lasten)

De ontvangen NOW subsidie (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is wel belast.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wil je weten wat er wel en niet van toepassing is op jouw persoonlijke situatie of onderneming? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij O-twee en we helpen graag.

Analyse & resultaat

Business intelligence is de sleutel tot succes. Actuele data in slimme dashboards. Met de tool Power BI analyseren onze digitale experts snel je financiële data.

Inzicht

Inzicht in je financiële situatie betekent grip op je toekomst. snel sturen op cashflow, kpi’s en risico’s? Onze kennis en digitale tools zorgen voor actueel inzicht.

Groei & verandering

Corporate finance. Waardebepaling. Verkoop, aankoop of fusie. Voor elke diepgaande verandering van je bedrijf biedt O-twee een financiële oplossing.

Controle

Controle van jaarrekening, bedrijfs- of loonadministratie. Audits en ook pre-audit services. O-twee zorgt dat je bedrijf aan alle wettelijke regels voldoet.

Advies

Financiële of fiscale adviezen? Organisatieadvies? Klantbord voor DGA’s? Coaching van ondernemers? Tips voor HR-beleid? O-twee luistert, vraagt en adviseert.

O-twee Jobs

Werken bij O-twee betekent aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aanstormend financieel talent óf ervaren rot? Jij groeit met ons mee.