Wanneer mag je gebruik maken van een voorziening?

Bij het runnen van een onderneming komen veel risico’s en onzekerheden kijken. Sommige risico’s en onzekerheden zou je kunnen afdekken, maar voor andere moet je simpel weg kunnen accepteren dat deze er zijn. In sommige gevallen kan een onzekerheid ook doorwerken naar de jaarrekening in de vorm van een voorziening. Maar wat is een voorziening nu eigenlijk en wanneer mag deze gebruikt worden?

Wat is een voorziening?

Een voorziening is een verplichting waarvan per balansdatum de precieze omvang niet bekend is of nog niet duidelijk is wanneer deze precies ontstaat. In de tweede situatie moet er balansdatum dan wel redelijke kans zijn dat er een verplichting zal ontstaan. Eén van de bekendste voorbeelden van de voorziening is de reorganisatievoorziening.

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een voorziening te vormen:

  1. De rechtspersoon heeft een verplichting die ontstaan is vanuit een overeenkomst of door het handelen van de rechtspersoon of haar vertegenwoordigers. Denk hierbij aan het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen voor een afgeleverd product.
  2. Er is ten minste 50% kans dat er voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van gelden benodigd is.
  3. Er kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de verwachte uitstroom van gelden.

Even de kennis testen – De voorziening dubieuze debiteuren

In de jaarrekening en administratie wordt vaak een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen, maar voldoet deze eigenlijk wel aan de voorwaarden van een voorziening? Het antwoord hierop is nee. De voorziening voor dubieuze debiteuren wordt gevormd wanneer debiteuren hun openstaande posten aan de onderneming niet kunnen betalen. Er is dus eigenlijk in dit geval geen sprake van een verplichting voor de onderneming zelf. Het zijn immers de debiteuren van de rechtspersonen die een verplichting hebben. Eigenlijk is de term voor voorziening in dit geval dus incorrect als we kijken naar de voorwaarden voor het vormen van een voorziening.

Bij twijfel over het wel of niet vormen van een voorziening is het verstandig om even te overleggen met de accountant. Gezamenlijk kan dan gekeken worden of het nodig is om deze te vormen.