Stand van zaken bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Wanneer een onderneming wordt geschonken of geërfd, dan kan dit tot heffing van belastingen leiden. De schenker of erflater moet inkomstenbelasting betalen, en de verkrijger schenk- of erfbelasting.

Wat houdt de BOR in

Om te voorkomen dat door de te betalen belastingen de continuïteit van de onderneming gevaar loopt en de partijen in liquiditeitsproblemen komen, is de BOR in het leven geroepen.

Kort gezegd zorgt de BOR voor uitstel van betaling van de hierboven genoemde te betalen belastingen.

Om de BOR toe te kunnen passen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, deze zijn:

De (onzekere) toekomst van de BOR

Al enige tijd wordt gesproken over het versoberen of zelfs afschaffen van de BOR.

Het Centraal Planbureau heeft in een rapport geconcludeerd dat de BOR wel doeltreffend is, maar niet doelmatig. Hiermee wordt o.a. gedoeld op de (ruime) betalingsregeling die in het leven is geroepen voor de schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging.

Als de regeling wordt versoberd dan is de verwachting dat de regeling minder gunstig wordt gemaakt. Schenkers, erflaters en verkrijgers krijgen te maken met de hierboven genoemde te betalen belastingen.

Zeker bij overlijden kan dit grote gevolgen hebben. Naast het verlies van een dierbare, kan men ook nog te maken krijgen met een forse belastingaanslag, of zelfs meerdere aanslagen.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer, of en zo ja, in welke vorm de BOR wordt aangepast of afgeschaft.

Wanneer u al van plan bent om uw onderneming over te dragen (al dan niet aan uw kinderen), dan is het zaak om in te spelen op de onzekerheid van de toekomst van de BOR.

Onderneem daarom snel actie en laat u tijdig (lees: voor het einde van het jaar) informeren door uw adviseur over de BOR of over het overdragen van een onderneming!