2023 een nieuw jaar, een nieuwe wet

Nu alle feestdagen achter de rug zijn, krijgen we zoals elk jaar te maken met nieuwe en aangepaste wetten.

wetten

Eén van deze wetten die hier nog eens even onder de aandacht wordt gebracht, is de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. In 2022 is hier al veel over gesproken maar ach dachten we met z’n allen, 2023 duurt nog zo lang.

Nu wordt het dan echt tijd om stil te staan bij de gevolgen van deze wet, maar ook om actie te ondernemen.

Wat houdt deze wet ook alweer in? Om uw geheugen op te frissen volgt hieronder een korte uitleg met een simpel voorbeeld.

 De dga en excessief lenen

Excessief lenen betekent letterlijk overdreven lenen. Voor de directeur-grootaandeelhouder (iedereen met een belang van minstens 5% in een vennootschap, ofwel de dga) heeft dit fiscaal grote gevolgen. Het gaat hier om leningen die de BV verstrekt aan de dga.

Vanaf 2023 mag de dga, met partner nog slechts € 700.000 onbelast lenen van de BV.

Alles wat de dga boven de € 700.000 leent/heeft geleend van de BV, wordt aan het einde van het jaar over het meerdere belast als een dividenduitkering. Dividend is belast met 26,9% (tarief van 2023) inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang heffing).

Een simpel voorbeeld:

Heeft de dga een schuld aan de BV per 31 december 2023 van € 900.000, dan wordt € 200.000 gezien als een dividenduitkering en dus belast met 26,9% inkomstenbelasting (€ 53.800).

Dat is natuurlijk zuur voor de dga. Naast de (zakelijke) rente die dga betaalt over deze schuld, moet hij ook nog eens inkomstenbelasting over deze schuld(en) gaan betalen. Bovendien is de vraag zijn er voldoende liquide middelen om deze belasting te betalen?

Verbonden personen

 Deze maatregel geldt niet alleen voor de dga zelf, maar ook voor de leningen die de BV (heeft) verstrekt aan verbonden persoon van de dga. Een verbonden persoon is een (klein)kind en/of (groot)ouders van de dga (en diens partners).

Eigenwoningschulden

Deze maatregel geldt niet voor eigenwoningschulden. Maar let op, voor eigenwoningschulden die zijn aangegaan ná 31 december 2022 moet een hypotheekrecht aan de BV worden verstrekt. Is er geen hypotheekrecht verstrekt, dan geldt de uitzondering niet en telt deze lening ook mee bij het bepalen van de hoogte van de totale schuld.

Onder eigen woning wordt verstaan de woning die als hoofdverblijf wordt aangemerkt van de dga. Dus een vakantiehuisje waar dan ook, valt hier niet onder.

Verschuldigde rente die niet is betaald aan de BV, maar schuldig gebleven en dus wordt bijgeschreven op de bestaande schuld, dit telt ook mee bij de bepaling van de hoogte van de schuld.

In 2022 dachten veel dga’s denken misschien, 2023 is nog ver weg. Maar de tijd gaat snel dus onderneem op tijd actie om te voorkomen dat er belasting moet worden betaald over geleend geld.

Oplossingen

Er zijn een aantal oplossingen om te voorkomen dat de schuld niet bovenmatig wordt. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn het uitkeren van dividend, het aflossen van de leningen of herfinancieren bij een bank.

Is dit nieuw voor u? Dan denkt O-twee Belastingadvies graag met u mee. Wij kunnen in een persoonlijk gesprek u op de hoogte brengen en adviseren over onder andere dit onderwerp.